Ver descripción archivística

Fondos 170-0 - Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu
Informes

Área de identidad

Código de referencia

PL 82 170-0

Título

Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu

Fecha(s)

Nivel de descripción

Fondos

Volumen y soporte

szyte, luźne; dostateczny; Ogółem: 26472 [j.a.], 246.5 [m.b.] w tym opracowanych: 14264 [j.a.], 246.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 9636 [j.a.], 246.5 [m.b.] dokumentacja kartograficzna: 14835 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja techniczna: 2001 [j.a.], 0 [m.b.]

Área de contexto

Nombre del productor

Institución archivística

Historia archivística

nab.:2, 7/1945r.; 173, 175/1952r.; przes. 93/2012; przes. 99/2013; nab. 6114/2015;

Origen del ingreso o transferencia

6114; 2015-12-31; korekta ewidencji; Korekta ewidencji w związku z dopisaniem map znajdujących się poza ewidencją

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido

I. Wydział ogólny (Algemeieine Abteilung) 1. Sprawy ogólno administracyjne /1817-1926/ 1-13 Administracja urzędu, budżety, rachunkowość, rada prowincjonalna, rady obwodowe, posiedzenia Wydziału Samorządowego Prowincji. 2. Ubezpieczenia /1881-1934/ 14-27 Sprawy ogólne, obwody, ubezpieczenia od ognia, zakłady i towarzystwa ubezpieczeniowe. 3. Dobra rycerskie /1862-1927/ 28-32 Zarządzenia w sprawie sporządzania matrykuły dóbr, spisy. 4. Sprawy komunalne /1816-1935/ 33-284 Zwiazki komunalne prowincji i powiatowe, sejmy krajowe i prowincji, sprawy Górnych i Dolnych Łużyc, "Landszafty", banki, kast zapomogowe. Sprawy powiatów, granice, sejmik samorządowy gminy. Deputowani powiatowi, finanse powiatów i gmin, okręgi majątkowe, miasta, statystyka. Podatki. 5. Przemysł /1846-1943/ 285-328 Górnictwo i hutnictwo, sprawozdania, walka o podwyżkę płac, sprawy robotnicze, izba przemysłowa, sprawozdania dotyczace sytuacji gospodarczej. 6. Nadzór policyjny /1830-1944/ 329-373 Zarządzenia i przepisy policyjne. Emigracja, naturalizacja, statystyka. Wybory do Reichstagu, osoby podejrzane, socjaldemokracja, polscy dezerterzy, prasa polska, Wermacht, jeńcy wojenni, zniemczenie nazwisk, statystyka dotycząca aresztowanych i wysyłanych do obozów przez Gestapo. 7. Gospodarka wodna /1834-1927/ 374-472 Powodzie i szkody, statystyka szkód, pomoce dla powodzian, pomoc wojskowa, fundusz pomocy powodzianom, melioracje, regulacja rzek, spółki wodne. 8. Gospodarka rolna i hodowlana /1827-1933/ 473-558 Domeny, Komisje Generalne i ich działalność, regulacja stosunków dworskich i chłopstwa, dobra rentowe, majoraty, statystyka, potrzeby rolnictwa, kredyty, zadłużenie, robotnicy rolni, związki, szkolnictwo, kultura rolna, hodowla, rybołówstwo, pszczelarstwo, łowiectwo, leśnictwo. 9. Sprawy budowlane, drogi, mosty, linie kolejowe /1831-1942/ 559-586 Budowa, remonty, utrzymanie, obsadzanie drzewami. 10. Opieka społeczna /1831-1937/ 587-604 Nadzór nad więżniami, opieka nad więżniami, zakłady wychowawcze, zakłady dla biednych, urzędy i organizacje charytatywne, fundacje. 11. Kasy oszczędnościowe /1837-1933/ 605-620 Kasy dla całej prowincji, Górnych Łużyc, zjazdy, Związek Dolnośląskich Kas Oszczędnościowych. 12. Sprawy Stanu Cywilnego /1874-1922/ 621-631 13. Kultura i sztuka /1827-1928/ 632-649 Pomniki, zabyki, teatry, przedstawienia, sztuki teatralne, archiwum. 14. Zakłady dla głuchoniemych i umysłowo chorych. /1833-1879/ 650-653 Budowa, nadzór. 15. Różne /1816-1899/ 654-665 Odznaczenia, prośby do króla, zapomogi. 16. Akta personalne duchownych katolickich /1872-1929/ 666-1287 Ułożone alfabetycznie. 17. Aneks /1936-1941/ 1288-1292 Wroga propaganda, zarządzenia Reichsführera SS i Szefa Policji Niemieckiej. II. Wydział do spraw szkół średnich (Abteilung Für höher wessen). 1. Akta ogólne /1776-1940/ 1-476 Zarządzenia, okólniki, konferencje dyrektorów, sprawozdania, wizytacje, sprawy nauczania, statystyka, sprawy rachunkowo- kasowe, gospodarcze, emerytalne. 2. Akta dotyczące poszczególnych szkół /1742-1944/ 477-3892 Układ alfabetyczny miejscowościami w obrebie poszczególnych powiatów, a następnie powiatami w obrębie rejencji wrocławskiej, legnickiej, opolskiej. Zawartość: sprawy organizacyjne, administracyjne, rachunkowość, personel nauczycielski i inni pracownicy, uczniowie, programy nauczania, sprawozdawczość, sprawy gospodarcze. 3. Akta dotyczące szkół z terenu rejencji poznańskiej /1844-1874/ 3893-3899 Dotyczące szkół średnich w Inowrocławiu, Krotoszynie, Poznaniu, Rawiczu, Rogoźnie, Śremie. 4. Akta personalne nauczycieli /1836-1944/ 3900-4228 Ułożono alfabetycznie. III. Zarząd regulacji rzeki Odry (Oderstrombau Verwaltung) 1. Akta ogólne /1803-1943/ 1-956 Zarządzenia, inspekcje szlaku Odry, wystawy, propaganda, statystyka, gospodarka materiałowa, rachunkowość, budowa i konserwacja szlaków wodnych i budynków, mosty, porty, żegluga rzeczna, rybołówstwo, budowa mostów. 2. Urząd Budownictwa Wodnego we Wrocławiu (Wasserbauamt Breslau) /1875-1944/ 957-1026 Sprawy własnościowe, zbiorniki wodne, kanały, śluzy, powodzie, porty, mosty, promy. 3. Inspektorat Budownictwa Wodnego i Urząd Budownictwa Wodnego w Brzegu /1838-1944/ 1027-1215 (Wasserbauinspektion und Wasserbauamt Brieg) Administracja, finanse, zarządzenia, statystyka, regulacja Odry, stany wody, hydroelektrownie, urzadzenia wodne. 4. Urząd Budownictwa Wodnego w Gliwicach /1924-1935/ 1216-1222 (Wasserbauamt Gliwitz) Kanał Kłodnicki, mosty, jazy. 5. Inspektorat Budownictwa Wodnego i Urząd Budownictwa Wodnego w Opolu /1897-1925/ 1223-1227 (Wasserbauinspektion und Wasserbauamt Oppeln) Jazy, ostrogi, wały, port przeładunkowy. 6. Urząd Budownictwa Wodnego w Raciborzu /1928-1944/ 1228-1261 (Wasserbauamt Ratibor) Mosty, regulacja Odry, sprawy włosnościowe, zbiornik wodny "Ratibor-Hammer", port rzeczny, Kanał Odra-Dunaj. 7. Urząd Budownictwa Wodnego w Ścinawie /1856-1944/ 1262-1376 (Wasserbauamt Steinau) Ostrogi, powodzie, sondowanie Odry, łączność, płace, urządzenia wodne, ststystyka, finanse, regulacja Odry, przekroje koryta, mosty. 8. Urząd Budownictwa Zbiornika Wodnego w Otmuchowie /1912-1944/ 1377-1475 (Staubeckenbauamt Ottmachau) Wiercenia, wodowskazy, zaopatrzenie w wodę, napełnienie zbiornika, wały, kanały odpływowe, hydroelektrownie, urządzenia wodne. 9. Zbiornik Wodny w Otmuchowie /1906-1945/ 1476-1833 (Staubecken Ottmachau) Registratura VIII Upusty, sprawy własnościowe, koleje, młyny, finanse, pomiary ogólne, projekty, kosztorysy, poldery, regulacja potoków, mosty, wodowskazy, drenowanie, betonowanie, przekroje, Nysy, stosunki gospodarcze, przekroje wału zaporowego. 10. Pozostałe sprawy dotyczące regulacji Odry /1852-1943/ 1834-2239 Projekty zbiorników, zbiornik w Turawie, regulacja rzek, urz. Wodne, bagrowanie, powodzie, stany wód, studnie, poldery, porty, żegluga, prawo wodne. IV. Krajowy Wydział Kultury Rolnej (Landeskulturabteilung). Akta zalane w czasie powodzi. 1. Sprawy organizacyjno- administracyjne /1888-1944) 1-45 Zarządzenia, przepisy, sprawozdania własne i podległych urzędów, Spruch-Kammer do spraw osadnictwa, pomiary, statystyka. 2. Akta ogólne dotyczące osadnictwa /1921-1944/ 46-120 Akcje osiedleńcze w ramach "Osthilfe", tereny dla osadników, plany akcji osiedleńczej w rejencji wrocławskiej, współpraca z innymi urzędami, przejmowanie gospodarstw przez osadników, osadnictwo na Górnym Śląsku, tzw. małe osadnictwo, statystyka dot. Górnego Śląska, zasiedlanie domów na Dolnym Śląsku. 3. Osadnictwo w poszczególnych miejscowościach /1884-1945/ 121-1556 - układ alfabetyczny w ramach powiatów i alfabetczny powiatami (Kreis) Badanie gospodarstw osadników pod względem rentowności i zadłużeń, kredyty dla osadników, pomiary, pomoc dla dzieci osadników, melioracje, prace publiczne przy budowie dróg, osadnictwo stare i nowe, sprawy budowlane, elektryfikacja, jeńcy wojenni, gospodarstwa rentowe, zajmowanie majątków żydowskich. Akta dotyczą Rejencji Wrocławskiej i Legnickiej. V. Komisja Cen. (Preisbildungsstelle) 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne /1937-1944/ 1-29 Organizacja urzędu, kompetencje, zadania, personel, podziały czynności, zarządzenia własne, statystyka, nadzór nad cenami, sprawozdawczośc, kary. 2. Ogólne przepisy dotyczące kształtowania się cen /1938-1944/ 30-49 Nadzór nad polityką cen, płace w różnych gałęziach gospodarki, gospodarka wojenna, polityka dotycząca cen na terenach okupowanych, dostawy żywności dla wojska. 3. Kształtowanie cen w poszczególnych gałęziach gospodarki /1935-1945/ 50-321 Rolnictwo, przetwórstwo, górnictwo, gospodarka leśna, budowlana, maszyny, narzędzia, elektromechanika, optyka, chemia, przemysł skórzany, tekstylny, papierniczy, usługi, ubezpieczenia, dzierżawy, czynsze, kultura, pozostałe. VI. Mapy i plany Zarządu Regulacji Rzeki Odry. /XVIII-XX w./ 4628j. 1. Mapy Odry /1706-1898/ 1-1081 Prototypowe projekty śluz, najstarszy plan miasta Wrocławia, bramy miejskie Wrocławia, plany miast, mapy Odry, regulacja Odry, porty, śluzy, jazy (materiały rękopiśmienne). 2. Miasto Wrocław /1902-1939/ 1-341 Wodociągi, wały p/pow., plany katastralne, wody powodziowe, drukowane mapy Odry we Wrocławiu, kanały Odry, zabudowania, jazy, mosty, śluzy. 3. Zbiornik w Otmuchowie, pow. Nysa 1-732 Wały p/pow., przepusty, wody powodz., plany katastralne, profile, linie kolejowe, plany zbiornika, zapora na Nysie, poldery, mosty, stany wód gruntowych, upust dolny, elektrownia, tirbiny, jazz segmentowy. 4. Różne rzeki na Śląsku /1901-1939/ 1-988 Mapy Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej, Oławy, Stobrawy, Opawy, Osobłogi, Jemielnicy, Smortawy, Wińskiego Potoku, Żernickiej Wody, Szprewy, Widawy z dopływami, Warty z Notecią, plany miast. 5. Mapy sekcyjne Odry /1870-1940/ 1-237 Drukowane wielobarwne mapy Odry, jednobarwne w skali 1:2500. 6. Różne mapy Odry /1774-1940/ 1-45 Drukowane mapy topograficzne, sekcyjne i inne w różnych skalach. 7. Próby regulacji rzeki Odry /1906-1916/ 1-33 Mapy nadbrzeży Odry na różnych odcinkach z ich regulacją, różne warianty regulacji. 8. Regulacja innych rzek /1884-1943/ 1-34 Mapy regulacji Nysy Kłodzkiej i Oławy. 9. Kanały /1894-1942/ 1-59 Plany Kanału Odra-Dunaj i Kanału Gliwickiego. 10. Zbiorniki wodne /1883-1943/ 1-122 Plany i dokumentacja techniczna zbiorników wodnych retencyjnych i suchych, dokumentacja techniczna zbiorników nie wybudowanych, fotokopie. 11. Elektrownie wodne /1903-1940/ 1-53 Dokumentacja techniczna elektrowni wodnych. 12. Wały przeciwpowodziowe /1852-1943/ 1-70 Budowa wałów przeciwpowodziowych i ostróg na Odrze od Raciborza do Wrocławia. 13. Poldery na Odrze i Widawie /1900-1945/ 1-49 14. Jazy /1893-1940/ 1-19 Dokumentacja techniczna wszystkich jazów na Odrze od Kożla do Wrocławia. 15. Śluzy /1893-1940/ 1-56 Dokumentacja techniczna dotycząca wszystkich śluz na Odrze, Oławie i Nysie Kłodzkiej. 16. Mosty na Odrze, Oławie, Nysie Kłodzkiej, wszystkie mosty we Wrocławiu /1808-1940/ 1-50 17. Przepusty na wodę w wałach przeciwpowodziowych /1893-1940 1-20 oraz przepusty dla ryb w śluzach i jazach na Odrze 18. Wodowskazy /1902-1939/ 1-38 Dokumentacja techniczna budowy wodowskazów, stany wód na wodowskazach, odczyty wodowskazowe. 19. Stany wód /1902-1933/ 1-27 Wykresy wód gruntowych, powodziowych i nurtu rzeki Odry. 20. Plany łożysk powodziowych rzeki Odry /1893-1900/ 1-85 Mapy rozlewisk powodziowych Odry, zmiany koryta rzeki w czasie powodzi w skali 1:10000. 21. Porty /1805-1920/ 1-14 Plany portów na Odrze. 22. Maszyny i jednostki pływające /1892-1907/ 1-24 Statki pasażerskie, maszyny do pogłębiania dna rzeki, barki towarowe. 23. Zabudowania Zarządu Regulacji Rzeki Odry /1932-1942/ 1-5 Budynki wodnych urzędów budowlanych i wodomistrzówek. 24. Plany katastralne terenów leżących nad brzegami rzek /1893-1920/ 1-76 Lustra wody, profile piaskowni i bagrowników nadodrzańskich. 25. Profile dna Odry i Nysy Kłodzkiej /1893-1916/ 1-28 26. Melioracje /1878-1943/ 1-82 Plany melioracji i nawadniania pól leżących nad rzekami Śląska, urządzenia nawadniające. 27. Wodociągi i kanalizacja miast i wsi Śląska /1808-1943/ 1-151 Urządzenia wodociagowe i kanalizacyjne. 28. Prawo wodne /1794-1943/ 1-9 Prawa wodne fabryk i młynów na Śląsku, projekty typowe.

Valorización, destrucción y programación

Accruals

Sistema de arreglo

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso

częściowo

Condiciones

Idioma del material

Escritura del material

Notas sobre las lenguas y escrituras

Características físicas y requisitos técnicos

nie można ustalić

Instrumentos de descripción

inwentarz kartkowy 4628 j.a. inwentarz książkowy 9636 j.a. spis roboczy w formie komputerowej bazy danych (12208 arkuszy map)

Área de materiales relacionados

Existencia y localización de originales

Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

Área de notas

Puntos de acceso

Puntos de acceso por materia

Puntos de acceso por lugar

Puntos de acceso por autoridad

Área de control de la descripción

Identificador de la descripción

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación revisión eliminación


  • 2015-12-31
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Idioma(s)

Escritura(s)

Fuentes

Accession area

Acciones

Dofinansowano ze środków PW Kultura+