Zobacz opis archiwalny

Zespół 655-0 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 655-0

Tytuł

Zespół Opieki Zdrowotnej w Legnicy

Data(y)

  • 1987 - 2000 (Utworzenie)
  • 1980 - 1986 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 184 [j.a.], 1.74 [m.b.] w tym opracowanych: 56 [j.a.], 0.78 [m.b.] dokumentacja aktowa: 184 [j.a.], 1.74 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1169/2002, 1674/2008, 1813/2010, 1933/2012

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1169; 2002-01-20; pierwsze przejęcie; 1674; 2008-07-18; dopływ; 1813; 2010-12-20; dopływ; 1933; 2012-01-16; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Inwentarz (56 j. a.) :w niekompletnie zachowanym zespole liczną grupę stanowią akta organizacyjne, dotyczące m.in. licznych reorganizacji ZOZ-u w Legnicy, łącznie z jego likwidacją (sygn. 1-12). Zarządzenia wewnętrzne dyrektora ZOZ-u są prawdopodobnie kompletne dla okresu 1994-2000, w aktach wcześniejszych występują wyraźne luki. Ponad 40 % akt zespołu stanowią akta finansowe (z lat 1988-2000). Niezwykle interesujące są „Skargi i wnioski” (sygn. 41-43) – „komentarz” pacjentów do pracy ZOZ-u. Do zespołu włączono również dwie jednostki dotyczące działającego w ZOZ-ie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”: „Dokumentacja utworzenia związku, 1982-2000”, oraz „Sprawozdania z wykonania budżetu, 1986-2000”. Aneks: sygn. 55: Zarządzenia wewnętrzne, 1990-1998 [niekompletne], sygn. 56: Dokumentacja dot. zabezpieczenia medycznego wizyty Papieża Jana Pawła II w Legnicy 2 czerwca 1997 r. , 1997 Spis zdawczo-odbiorczy (128 j. a.): Dział Służb Pracowniczych (poz. 1-36), m.in. wykazy etatów (personel medyczny) 1987-1998, likwidacja przemysłowej służby zdrowia 1996-1997, analizy zatrudnienia 1995, 1999-2000, imienne zestawienia pracowników fachowych do Regionalnej Dolnośląskiej Kasy Chorych, 1999-2000; Księgowość (poz. 37-49), BHP (poz. 50-55), m.in. wypadki przy pracy 1996-2000, Dział Metodyczno-Organizacyjny (poz. 56-84), m.in. skargi z Dolnośl. Regionalnej Kasy Chorych - odpowiedzi na pisma 1999-2000, sprawozdania statystyczne 1996-2000, Sekretariat (poz. 85-89), m.in. korespondencja dot. rozpatrywania skarg 1991-2000, Obrona Cywilna (poz. 90-101), m.in. plany obrony cywilnej - zadania, sprawozdania, szkolenia (1995-2000), regulamin organizacyjny SPZOZ w Legnicy na okres wojny, 2000; Dział Administracyjno-Gospodarczy (poz. 102-114), m.in. dokumentacja nieruchomości ZOZ w Legnicy, Prochowicach, Legnickim Polu, Krotoszycach, Kościelcu, Miłkowicach, Rzeszotarach 1986-2000, rejestry pieczątek 1987-2000; Rejestr Usług Medycznych (poz. 115-124), m.in. analizy kosztów w placówkach lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego za 1998 r., baza danych: apteki, przychodnie, szpitale 1998, raporty dot. sytuacji ekonomicznej 1999; Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (poz. 125-128): kartoteki ewidencyjne członków Związku 1980-2000, deklaracje przynależności do NSZZ "S" 1989-1999, książka podawcza 1989-2000, protokoły zebrań Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej 1989-2000

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

80 %

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 56 j. a. spis zdawczo-odbiorczy 128 j. a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-02-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+