Zobacz opis archiwalny

Zespół 346-0 - Zarząd Okręgowy Dróg Wodnych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 346-0

Tytuł

Zarząd Okręgowy Dróg Wodnych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 758 [j.a.], 12.54 [m.b.] w tym opracowanych: 656 [j.a.], 11.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 298 [j.a.], 6.24 [m.b.] dokumentacja kartograficzna: 44 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja techniczna: 416 [j.a.], 6.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 736/1962r.; 926/1970r.; nab. 4785/2011; nab. 5264/2013; nab. 5265/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4785; 2011-10-26; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5264; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5265; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wydział Organizacji, Zatrudnienia i Płac 1945-1955 sygn. 1-55 Okólniki i zarządzenia, instrukcje, protokoły przejęcia taboru i portów, protokoły z narad i odpraw, z kontroli, sprawy szkód wojennych, dzierżawy, przekazywanie obiektów. 2. Wydział Planowania 1945-1955 sygn. 56-121 Zarządzenia i okólniki, plan 6-letni, plany: dochodów i wydatków, zatrudnienia, techniczny, eksploatacyjny, gospodarczy, kosztów, zaopatrzenia, sprawozdania: GUS, z działalności, z wykonania planu. 3. Wydział Administracyjno - Gospodarczy 1945-1954 sygn.122-131 Protokoły przekazywania nieruchomości, wykazy gruntów i dzierżawy, sprawy granic terenów i portów. 4. Wydział Zaopatrzenia 1953-1954 sygn. 132-137 Wytyczne i plany zaopatrzenia materiałowego, zestawienia gospodarki materiałowej. 5. Referat Kadr 1954-1955 sygn. 138-139 Sprawozdania kwartalne, protokoły kontroli. 6. Referat Finansowo - Księgowy 1945-1955 sygn. 140-178 Rozliczenia wydatków z robót Polsko - Czeskich, plany finansowe, sprawozdania, bilanse zbiorcze i likwidacyjne, analizy. 7. Oddział Zaopatrzenia Robotniczego 1952-1955 sygn.179-188 Zarządzenia, plany, sprawozdania, bilanse. 8. Wydział Budowli Piętrzących i Sztucznych Dróg Wodnych 1945-1954 sygn.189-201 Zarządzenia, wykazy, protokoły komisji polsko - czeskiej, umowy, protokoły, granice terenów. 9. Wydział Regulacji Rzek 1948-1954 sygn.202-209 Protokoły techniczne, wykazy robót, ulepszanie dróg żeglownych, plany. 10. Wydział Nurtu 1945-1955 sygn. 210-230 Sprawy żeglugi i spławu, sprawy i instrukcje przeciwpowodziowe, organizacja sygnalizacji. 11. Wydział Mechaniczny 1947-1955 sygn. 231-236 Sprawy taboru i urządzeń, awarie wodne. 12. Wydział inwestycji 1947-1954 sygn. 237-271 Zarządzenia i protokoły odbioru technicznego inwestycji, plany i harmonogramy robót, sprawozdania. 13. Referat Studiów Technicznych i Ekonomicznych 1950 sygn. 272 Założenia studiów nad rozbudową dróg wodnych. 14. Referat Postępu Technicznego i Wynalazczości Pracowniczej 1949-1954 sygn. 273-1976 Protokoły Komisji Usprawnień i Wynalazczości, wnioski racjonalizatorskie. 15. Inspektor Nadzoru nad Żeglugą 1951-1952 sygn. 277-278 Okólniki, zarządzenia, sprawy nadzoru. 16. Inspektor Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy 1952-1954 sygn. 279-286 Zarządzenia i protokoły z narad, plany i sprawozdania, ewidencja wypadków przy pracy. 17. Wydział Nurtu 1946-1955 sygn. 287-342 Projekty portów na Odrze, sygnalizacja powodziowa, tabor pływający, oczyszczanie dna rzeki z wraków. 18. Wydział Inwestycji 1947-1954 sygn. 343-406 Projekty robót inwestycyjnych na Odrze, remonty śluz i jazów, wałów i grodzi. 19. Wydział Budowli Piętrzących i Sztucznych Dróg Wodnych 1946-1953 sygn. 407-470 Projekty śluz, jazów, mostów, kanałów, wałów i urządzeń stopni wodnych, zbiorniki wodne. 20. Wydział Regulacji Rzek 1946-1953 sygn. 471-605 Projekty regulacji rzek w celach żeglugowych. 21. Referat Studiów Technicznych i Ekonomicznych 1946-1952 sygn. 606-649 Kartografia.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 656 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 102 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

akta: 298j.a. = 6,24m.b.; dok. techniczna: 416j.a. = 6,30m.b.; kartografia: 44j.a.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+