Zobacz opis archiwalny

Zespół 620-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wałbrzychu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 620-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wałbrzychu

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 441 [j.a.], 8.85 [m.b.] w tym opracowanych: 410 [j.a.], 8.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 13 [j.a.], 0.2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 858, Nab., 2003 r., 1089, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

858; 2003-08-14; I przejęcie; 1089; 2003-05-30; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: Statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego, sprawozdania z działalności Wydziałów Zarządu Miejskiego, sprawozdania z działalności MRN, preliminarz budżetowy gminy miejskiej Wałbrzych, sprawy dotyczące zatrudnienia, repatriacji Niemców, wykazy Niemców, poświadczenia rejestracji. Wydział Ogólny: okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, zmiana nazw miejscowości ulic i placów, dezyderaty, spis cudzoziemców przebywających na terenie miasta Wałbrzycha, miesięczne sprawozdania z działalności wydziałów, powszechny spis ludnoiści na dzień 13-14.02.1946 rok, zmiana granic administracyjnych miasta Wałbrzycha, zarządzenia wewnętrzne, zarządzenia Prezydenta Miasta, statut organizacyjny, statut organizacyjny miasta Poznania i Katowic, załączniki do protokołów posiedzeń Zarządu Miasta, protokoły posiedzeń Zarządu Miasta, plany zatrudnienia, korespondencja z konsulatami, instrukcje kancelaryjne, protokoły z posiedzeń Komisji Nadzwyczajnej, sprawozdania z działalności zarządu miejskiego, sprawy klęsk żywiołowych, współdziałanie z Urzędem Bezpieczeństwa, sprawy MO, sprawozdanie sytuacyjne, sprawy narodowościowe, plany Cmentarza Armii Radzieckiej w Wałbrzychu, sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego. Wydział Administracyjny: korespondencja dotycząca obywatelstwa, ochrony, zmiany nazwisk, protokoły i korespondencja dotycząca uzdrowisk, zarządzenia dotyczące komunikacji i transportu, korespondencja z konsulatami. Wydział Finansowy: budżet przedsiębiorstw miejskich, sprawozdania z wykonania budetu administracyjnego, budżet dodatkowy, rejestr nieruchomosci przekazanych w trybie dekretu z dnia 06 grudnia 1946 roku. Wydział Społeczno-Polityczny: sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, organizacje żydowskie (statuty, ewidencja, protokoły i uchwały), Żydowska Kongregacja Wyznaniowa, sprawy polityczne związane z wyborami, sprawozdania sytuacyjne, korespondencja dotycząca cudzoziemców - wykazy cudzoziemców, wykazy ludności niemieckiej. Wydział Oświaty i Kultury: wykaz jednostek kulturalnych w Wałbrzychu, sprawozdania z działalnosci, życiorysy i adresy artystów i plastyków, protokoły i pisma dotyczące Wydziału Kultury, zarządzenia, okólniki, preliminarze, sprawy Teatru Miejskiego, rejestracja artystów, sprawozdania Teatru Miejskiego i teatrów amatorskich, rejestr teatrów amatorskich, sprawozdania Referatu Muzycznego, protokoły z egzaminów kwalifikacyjnych, listy weryfikacyjne do szkół muzycznych, sprawy kulturalno-oświatowe, wycieczki, obiekty dla wycieczek, ochrona przyrody, biuletyny turystyczne, korespondencja, protokoły z posiedzeń Komisji Oświat. Wydział Techniczny: akta dotyczące grobownictwa wojennego, projekty i kosztorysy na rozbudowę oświetleń ulicznych, protokoły z posiedzeń Komitetu Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej, wytyczne dotyczące remontów i wykazy obiektów, sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego, budowa ogródka jordanowskiego, roczny plan zaopatrzenia materiałowego na cele inwestycyjne. Wydział Przemysłu i Handlu: przydziały warsztatów rzemieślniczych, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, rapotry sytuacyjne dotyczące zatrudnienia w rzemiośle, wykazy magazynów i zakładów przemysłowych, rejestracja przedsiębiorstw i lokali, rezygnacja z przedsiębiorstw i lokali. Wydział Zdrowia: sprawy organizacyjne, instrukcje, wykazy lekarzy, sprawozdania roczne. Wydział Opieki Społecznej: korespondencja, wykazy pracowników, protokoły dochodzeniowe, kasy zapomogowe przedsiębiorstw, zasady opieki, sprawy podopiecznych, rewindykacja, remonty, przydział żywnosci dla dziecińców, wykazy dzieci potrzebujących pomocy, zakłady opiekuńcze, sprawozdania zakładów dla dzieci, protokoły z wizytacji. Samodzielny Oddział Inspekcji Miejskiej: zarządzenia, okólniki, kontrole przeprowadzone w wydziałach i referatach Zarządu Miejskiego, kontrole w przedsiębiorstwach. Samodzielny Oddział Osiedleńczy: sprawozdania miesięczne, zagadnienia spółdzielczości, orzeczenia Komisji Osiedleńczej w sprawach osadnictwa, korespondencja w sprawach zakwaterowania ludności, przydział gospodarstw i budynków mieszkalnych, protokoły i zarządzenia pokontrolne dotyczące akcji uwłaszczenia nierolniczego. Referat Rolny: ewidencja gospodarstw rolnych, opieka nad osodnikami, ochrona roślin.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy maszynopis, wstęp do inwentarza spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

dopływ - Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 1968r., Nab. nr 212; dawny nr zespołu: 75.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-12-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+