Zobacz opis archiwalny

Zespół 804-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 804-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdnicy

Data(y)

  • 1951 - 2007 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 181 [j.a.], 1.69 [m.b.] w tym opracowanych: 85 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 0 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1088, Nab., Nab. nr 2092, 2013 r., nab. nr 2263, 2016 r.; Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 07.02.1958r., Nab. nr 66; dawny nr zespołu: 74.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1088; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach. 2092; 2013-02-19; dopływ; 2263; 2016-06-14; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: Zarząd Miejski w Świdnicy (sygnatura 1-69): Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego, książka zarządzeń, ewidencja pieczęci urzędowych, sprawozdawczość statystyczne jednostek podległych, zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, budżet miasta, roczne sprawozdania z wykonania budżetu administracyjnego, sprawozdania z działalności referatu społeczno-politycznego, kontrola widowisk, publikacji i prasy, ewidencja stowarzyszeń i związków, Towarzystwo Burs i Stypendiów, Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Literacko-Naukowe, Robotnicze Towarzystwo Przyjacół Dzieci w Świdnicy, Dom Społeczny w Świdnicy, Polski Czerwony Krzyż, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, żydowskie organizacje społeczne, sprawy wyznaniowe, sprawy komisji wodnej - Komitet Przeciwpowodziowy, spis ulic, dokumentacja zmiany imion i nazwisk, akta spraw o wykroczenie, protokoły z zebrań Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rejestr zakładów wymagających osobnego zatwierdzenia, rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarka mieszkaniowa, miesięczne sprawozdania z działalności Referatu Przemysłu i Handlu, rejestracja zakładów przemysłu gastronomicznego, sprawy zakładów usługowo-handlowych (wydawanie kart rzemieślniczych), meldunki o wydanych i cofniętych kartach rzemieślniczych, protokoły kontroli Referatu Opieki Społecznej, walka z jaglicą, protokoły kontroli domów opieki społecznej. Miejska Rada Narodowa w Świdnicy (sygnatura 70-85): Instrukcje, zarządzenia władz nadrzędnych, okólniki Kancelarii Rady Państwa, okólniki Prezydium Wrocławskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, zarządzenia wewnętrzne, plany pracy, sprawozdania z wykonania planu pracy, sprawozdania z dziłalności MRN i jej organów, protokoły Komisji Kontroli Społecznej, Miejskiej Komisji Lokalowej, protokoły posiedzeń MRN, odpisy protokołów posiedzeń MRN, sprawy osobowe Prezydium MRN. Część nieopracowana: -Zarząd Miejski w Świdnicy: 1 j.a., 0,05 mb (budżet na rok 1949), nab. nr 2092, 2013 r., -Zarząd Miejski w Świdnicy: 95 j.a., 0,64 mb, nab. nr 2263, 2016 r..

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy maszynopis, wstęp do inwentarza, 85 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 96 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2016-06-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+