Zobacz opis archiwalny

Zespół 331-0 - Urząd Wojewódzki Wrocławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 331-0

Tytuł

Urząd Wojewódzki Wrocławski

Data(y)

  • 1951 - 1963 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)
  • 1936 - 1937 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne, luzy; dobry; Ogółem: 10212 [j.a.], 103.71 [m.b.] w tym opracowanych: 5982 [j.a.], 94.78 [m.b.] dokumentacja aktowa: 7332 [j.a.], 103.46 [m.b.] dokumentacja kartograficzna: 2870 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja techniczna: 10 [j.a.], 0.25 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Urząd Wojewódzki Wrocławski (1945-1950)

Historia administracji

Dzieje zespołu

nab.:512/1959r.; 708/1961r.; 752/1963r.; 831/1965r.; 843/1966r.; 844/1966r.; 845/1966r.; 846/1966r.; 858/1966r.; 883/1967r.; 887/1967r.; 907/1969r.; 915/1969r.; 964/1972r.; 985/1977r.; 999/1973r.; 3412/2005r.; 3621/2006r.; nab. 4761/2011; nab. 4766/2011; nab. 4771/2011; nab. 4772/2011; nab. 4773/2011; nab. 5034/2012; nab. 5040/2012; nab. 5092/2012; nab. 5093/2012; nab. 5094/2012; nab. 5095/2012; nab. 5096/2012; nab. 5097/2012; nab. 5098/2012; nab. 5168/2013; nab. 5169/2013; nab. 5203/2013; nab. 5204/2013; nab. 5687/2014; nab. 5688/2014; przes. 116/2015;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3412; 2005-06-28; dopływ; 3621; 2006-03-31; dopływ; 4761; 2011-09-09; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 4766; 2011-09-09; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 4771; 2011-09-26; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 4772; 2011-09-26; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 4773; 2011-09-26; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5034; 2012-07-09; dopływ; 5040; 2012-07-25; korekta ewidencji; materiały dotychczas poza ewidencją 5092; 2012-12-04; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5093; 2012-12-04; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5094; 2012-12-05; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5095; 2012-12-05; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5096; 2012-11-28; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5097; 2012-11-28; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5098; 2012-11-28; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5168; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5169; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5203; 2013-01-31; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5204; 2013-01-31; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5687; 2014-05-26; korekta ewidencji; 5688; 2014-05-26; korekta ewidencji;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wydział Ogólny Zarządzenia i okólniki, Wrocławski Dziennik Wojewódzki, sprawozdania UW, starostw, wydziałów, biuletyn Pełnomocnika Ziem Odzyskanych, ustalanie i zmiana nazw miejscowości, wnioski odznaczeniowe, spis ludności, usuwanie śladów niemczyzny, osadnictwo, repatriacja, ceny wolnorynkowe, spisy użytków rolnych , zasiewów, zestawienia gospodarstw, inwentarza, zakładów, zapasów, przekazywanie mieszkań przez Armię Czerwoną, wykazy pracowników UW, raporty. 2. Wydział Budżetowo - Gospodarczy Sprawy budżetowo- rachunkowe, podatki, akcja "O", wykazy pracowników. 3. Wydział Inspekcji opracowanie planów i wytycznych, wnioski, lustracje. 4. Wydział Administracyjno - Prawny Okólniki i zarządzenia, organizacja wydziału, nadzór, rejestracja i kartoteka szkód wojennych, odszkodowania, sprawy różne, zmiany nazwisk i imion, sprawy obywatelstwa - nadanie, stwierdzenie, utrata, akta stanu cywilnego, spisy ksiąg metrykalnych obrządku grecko - katolickiego, plan sieci straży pożarnej. 5. Wydział Społeczno - Polityczny Głosowanie Ludowe, wybory, zagadnienia adm. Kulturalne i gospodarcze, sprawy bezpieczeństwa MO i UBP, przestępczości, stronnictw politycznych, związki zawodowe, klęski i wypadki, interwencje u władz sowieckich i WP, szabrownictwo, rehabilitacje, poszukiwanie grobów, sprawy cudzoziemców: ruch, wykazy, rejestracja, sprawy czeskie, niemieckie, żydowskie; sprawy Żydów niemieckich, mniejszości narodowych, nabywanie majątków po cudzoziemcach, akcja weryfikacyjna, repolonizacja, poszukiwanie rodzin, misja Radziecka, akcja "W", sprawy wyznań. 6. Wydział Samorządowy Statuty organizacyjne, posiedzenia, ewidencja członków organów samorządowych, likwidacja niedoborów, podatki, wykazy majątków b. Niemieckiego samorządu. 7. Wydział Wojskowy Sprawy ogólno - organizacyjne, sprawozdania z kontroli, lustracji, rozminowanie terenu, organizacje sportowe, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza. 8. Wydział Osiedleńczy sprawy rolnicze, uwłaszczenia, wykazy kredytów, korespondencja, osadnictwo, opieka, sprawy mieszkaniowe, przydziały, zażalenia, opis majątków rolnych ich ewidencja, grupy parcelacyjne, PUR, przydziały i sprzedaż nieruchomości i mienia nierolniczego, polityka mieszkaniowa, uzdrowiska i domy wypoczynkowe. 9. Wydział Aprowizacji okólniki, biuletyn, zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawozdania, Wojewódzka Komisja Aprowizacji, zestawienia, rozliczenia, instrukcje, protokoły, dary UNRRA, wykazy przedsiębiorstw handlowych. 10. Wydział Przemysłu i Handlu wykazy zakładów, warsztatów rzemieślniczych, przedsiębiorstw, ankiety, sprawozdania statystyczne wg branż, spisy przedsiębiorstw przechodzących na własność państwa, zakłady niemieckie, akcja likwidacyjna. 11. Wydział Opieki Społecznej zarządzenia, sprawy poufne, inwestycje, lustracje, komitety opieki społecznej, domy dziecka, domy opieki, akcje pomocy, publikacje, spisy spraw. 12. Wydział Odbudowy projekty przebudowy: pijalni wód w Dusznikach Zdr., Zakładu Leczenia Gruźlicy w Kowarach, zamków w Niwnicy, Nowym Lądzie, Lubichowie, inwentaryzacja kramów śledziowych w Legnicy, projekt odbudowy Urzędu Zatrudnienia, rekonstrukcja ratusza w Lubaniu Śląskim, plany miast, mapy topograficzne Prochowic. 13. Wydział Pomiarów mapy powiatów, szkice gromad gminy, regulacja osiedla Pasiecznik, mapy gmin, topografia Wilków, mapa powiatu: oleaf rozmieszczenia Niemców: Bystrzyca. 14. Wydział Komunikacji plany przebudowy dróg i mostów, mapy sieci dróg, rodzaje nawierzchni, mapy z projektami Ministerstwa Komunikacji i według stanu obecnego, mapy województwa wrocławskiego i Dolnego Śląska. 15. Wydział Zdrowia Sprawy nadzoru nad wykonywaniem zawodu lekarza, ewidencja, statystyka, sprawozdania z ruchu chorych, biuletyny, wnioski, angaże, wykazy imienne Niemców i pracowników w służbie zdrowia i w Wydziale, opieka, wykazy szpitali, ambulatoriów i lekarzy fabrycznych, sprawy stomatologii, szczepienia, wykazy zachorowań, zgonów, akcja sanitarna na cmentarzach i ekshumacja zwłok, spisy spraw. 16. Wydział Kultury i Sztuki. Okólniki, zarządzenia, sprawy kredytów, szkolnictwo artystyczne, orkiestry, chóry, sale, wykazy odbytych imprez, zabytki Wrocławia, architektura zabytkowa, konserwowanie i użytkowanie zabytków nieruchomych i ruchomych, orzecznictwo. 17. Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego Zjazdy, konferencje, odprawy, korespondencja, sprawy personalne, budżetowe, wykazy zakładów przemysłowych, plan krajowy, uproszczone plany zagospodarowania miast i powiatów, plany osiedleńcze wsi w różnych powiatach, studia do monografii rejonu doświadczalnego Wiczkowice. /inwentarz kartkowy/ 18. Wydział Rolnictwa plony i zbiory, ewidencja, kredyty, sprawozdania, konferencje i zjazdy, akcja siewna, żniwna, wykazy majątków użytkowanych przez Armię Radziecką. "R" Kancelaria Działu Kontrole, lustracje, wykazy ruchu spraw, akcja redakcyjna "Książka Pamiątkowa" Woj. Urzędu Ziemskiego, różne sprawy dotyczące majątków - przejęcia, parcelacja. 19. Wydział Urządzeń Rolnych. Sprawy osiedleńcze, osadnictwo, przydział gospodarstw poniemieckich, wykazy obiektów ogrodniczych, spółdzielni parcelacyjnych i gromad, majątków, ewidencja nieruchomości, wykazy gospodarstw, akcja "H". 20. Wydział Wodno - Melioracyjny regulacja rzek, sprawy wodno - prawne, inspekcje, lustracje. 21. Wydział Finansów Rolnych administracja majątków rolnych i państwowych, sprawy rybołówstwa, przemysłu rolnego, wykaz osobowy wydziału. 22. Wydział Weterynarii wykazy obwodów, chorób zakaźnych zwierzęcych, sprawozdania, biuletyny, materiały dotyczące zbrodni niemieckich. 23. Wydział Oświaty Rolniczej 6-letni plan rozwoju oświaty, działalność ośrodków oświatowych, likwidacja - przekazywanie majątków, protokoły. Akta osobowe pełnomocników rządu, wojewodów, starostów powiatowych – (lata 1945-1950) Akta kategorii BE-50 Akta osobowe / Wojewódzki Urząd Ziemski, Wydział Rolnictwa, Wydział Opieki Społecznej/

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy 601 j.a. inwentarz książkowy 5383 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4630 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

akta: 7331j.a. = 103,45m.b.; dok. techniczna: 10j.a.; kartografia: 2870j.a.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+