Zobacz opis archiwalny

Zespół 473-0 - Urząd Miasta i Powiatu Świdnica
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 473-0

Tytuł

Urząd Miasta i Powiatu Świdnica

Data(y)

  • 1975 - 1990 (Utworzenie)
  • 1973 - 1975 (Utworzenie)
  • 1946 - 1972 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 150 [j.a.], 2.4 [m.b.] w tym opracowanych: 120 [j.a.], 2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 150 [j.a.], 2.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1996 r., 579, Nab., nab. nr 2267, 2016 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2267; 2016-06-14; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Biuro Ogólno-Organizacyjne, [1969]1973-1975, sygn. 1-11 (decyzje Naczelnika Miasta i Powiatu, wnioski i postulaty wyborców i ich realizacja, statut organizacyjny Urzędu Miasta i Powiatu, schemat organizacyjny wydziałów Urzędu Miasta i Powiatu, protokoły z narad kierowników wydziałów i jednostek równorzędnych, skargi i wnioski, rejestr odznaczeń państwowych, zestawienia etatów i funduszu płac oraz analizy stanu zatrudnienia w wydziałach Urzędu Miasta i Powiatu, wykazy pracowników i zestawienia etatów), 2.Biuro Rady Narodowej Miasta i Powiatu, 1973-1975, sygn. 12-31 (kwestionariusze radnych, protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Powiatu, interpelacje radnych, protokoły, plany pracy, informacje, sprawozdania z działalności komisji rady, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Powiatu, materiały na posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Powiatu, plany pracy i informacje z działalności Samorządu Mieszkańców z terenu miasta i powiatu, sprawozdawczość statystyczna dotycząca składu osobowego prezydiów i stałych komisji rad narodowych), 3.Miejska i Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, 1974-1975, sygn. 32-35 (protokoły i wnioski Kolegium Miejskiej i Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, analizy i informacje z wykonania planu gospodarczego za I półrocze 1974, 1975 roku, plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych), 4.Wydział Finansowy, 1974-1975, sygn. 36-67 (organizacja wewnętrzna i zakres działania wydziału, plany pracy wydziału, planowanie wpłat na budżet terenowy i wykonanie, planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, zbiorcze plany działalności socjalnej i bytowej, sprawozdawczość z zakresu podatków i opłat, prawozdawczość o stanie i ruchu środków trawałych, gospodarowania funduszem mieszkaniowym, działalności socjalnej, sprawozdawczość z finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, sprawozdawczość z wydatków na rzecz pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej, sprawozdania liczbowe o sposobie załatwienia skarg i wniosków, kontrole jednostek podległych w zakresie zobowiązań pieniężnych od rolników, budżet zbiorczy i jednostkowy, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, plany jednostkowe dochodów przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej - budżet terenowy, decyzje i uchwały dotyczące zmian w budżecie, sprawozdania opisowe z realizacji budżetu, sprawozdawczość o dochodach budżetowych, ewidencja wydatków limitowanych - jednostki budżetowe, gospodarka pozabudżetowa, wykazy przedsiębiorstw Budżetu Centralnego znajdujących się na terenie miasta i powiatu, plany rewizji finansowo-księgowych oraz sprawozdania z ich realizacji), 5.Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury, 1973-1975, sygn. 68-88 (projekty organizacyjne szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu, projekt organizacyjny Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, sprawozdawczość dotycząca szkół specjalnych, sprawozdawczość dotycząca liceów ogólnokształcących, sprawozdawczość dotycząca liceów ogólnokształcących i szkół podstawowych dla pracujących, sprawozdawczość statystyczna i opisowa dotycząca wczasów zimowych dla dzieci i młodzieży, sprawozdawczość o stanie i ruchu zatrudnienia, sprawozdawczość z wykonanych inwestycji i kapitalnych remontów, dane statystyczne dotyczące ruchu uczniów i wyników klasyfikacji w roku szkolnym, plany pracy wizytatorów przedmiotów metodycznych, protokoły i sprawozdania z inspekcji i wizytacji placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu, protokoły z kontroli gmin w zakresie kultury i oświaty, skargi i wnioiski oraz sprawozdania ze sposobu ich załatwienia), 6.Wydział Spraw Wewnętrznych, 1974, sygn. 89 (akta spraw o wykroczenia), 7.Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, 1974-1975, sygn. 90-97 (program rozwoju rolnictwa gmin z terenu powiatu na lata 1975-1980, plany zadrzewień i sprawozdania z ich wykonania, plany skupu i kontraktacji, sprawozdawczość dotycząca skupu produktów rolnych, organizacja produkcji podstwawowej (produkcja roślinna)), 8.Wydział Gospodarki Komunalnej i Komunikacji, 1974-1975, sygn. 98-103 (plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych, sprawozdawczość z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdawczość o zasobach lokalowych, karty ewidencyjne zieleni miejskiej miasta Świdnica, skargi i wnioski, protokoły z kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych), 9.Wydział Spraw Lokalowych, 1974-1975, sygn. 104 (sprawozdawczość z zakresu spraw lokalowych), 10.Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, 1974-1975, sygn. 105-110 (protokoły z posiedzeń Zespołu Mięsnego i narad odbytych w Wydziale Handlu, Przemysłu i Usług, program rozwoju sieci usługowej, gastronomicznej i detalicznej na terenie powiatu w latach 1976-1990, plany w zakresie handlu i usług, sprawozdawczość ze stanu zakładów rzemieślniczych, kontrole zakładów handlowych, przemysłowych i usługowych), 11.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 1974-1975, sygn. 111-115 (struktura organizacyjna wydziału oraz analiza stanu zatrudnienia, plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych, sprawozdawczość dootycząca zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia i absencji chorobowej, program rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej w powiecie do roku 1990), 12.Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 1974-1975, sygn. 116-120 (badania, analizy, oceny, informacje z zakresu sytuacji na rynku pracy, sprawozdawczość i informacje z zakresu pośrednictwa pracy i werbunku siły roboczej, sprawozdawczość o przyjętych pracownikach na podstawie zezwoleń Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, sprawozdawczość, informacje dotyczące wykorzystania funduszu interwencyjnego). Część nieopracowana: -nab. nr 2267, 2016 rok; 30 j.a., 0,40 mb - dokumentacja aktowa: przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste (miasto Świdnica), sprzedaż nieruchomości (miasto Świdnica), planowanie, sprawozdawczość - rozwój gospodarczy miasta i powiatu.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 120 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 30 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2016-06-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+