Zobacz opis archiwalny

Zespół 612-0 - Kombinat Rolno-Przemysłowy w Żelaźnie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 612-0

Tytuł

Kombinat Rolno-Przemysłowy w Żelaźnie

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 156 [j.a.], 1.1 [m.b.] w tym opracowanych: 156 [j.a.], 1.1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 156 [j.a.], 1.1 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Kombinat Rolno-Przemysłowy w Żelaźnie (1975-1990)

Historia administracji

Dzieje zespołu

2003 r., 838, Nab.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

838; 2003-02-11; I przejęcie;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1.Organizacja: -protokoły z narad i posiedzeń, informacje dotyczące powstania i organizacji Kombinatu, dotyczące zmian organizacyjnych w Kombinacie, decyzje dotyczące przekazania/przejęcia nieruchomości, struktura organizacyjna Kombinatu Rolno-Przemysłowego w Żelaźnie, regulaminy: pracy, funduszu załogi, premiowania pracowników, świadczeń specjalnych, porozumienie w sprawie wprowadzenia zakładowego systemu wynagradzania w Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, umowa - porozumienie w sprawie współpracy i koordynacji gospodarczej oraz kooperacji rolniczej w zakresie produkcji rolnej i rolno-przemysłowej, zarządzenia Dyrektora Kombinatu, decyzje i zarządzenia dotyczące poprawy efektywności gospodarowania, współzawodnictwo między gospodarstwami wchodzacymi w skład Kombinatu, kontrole jednostek podległych Kombinatu, analizy działalności gospodarczej Kombinatu, analizy gospodarczo-finansowe, sygn. 1-25, [1974]1975-1990. 2.Samorząd pracowniczy, organizacje społeczno-polityczne: -działalność NSZZ "Solidarność" przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, statut Związku Zawodowego Pracowników Rolnych przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, statut, regulamin Samorządu Pracowniczego Kombinatu Rolno-Przemysłowego w Żelaźnie, Samorząd Pracowniczy przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie (biuletyny informacyjne, protokoły w posiedzeń, uchwały), konferencje samorządu robotniczego, Komitet Zakładowy przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie (programy działania protokoły z konferencji i posiedzeń), Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie (plany i sprawozdania), Zarząd Zakładowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie (plany i sprawozdania), sygn. 26-35, 1976-1989. 3.Służba pracownicza: -plany poprawy warunków bhp, informacja z zakresu spraw socjalno-bytowych Kombinatu za okres 1978-1979, sprawozdawczość statystyczna GUS (o warunkach pracy, o stanie i ruchu zatrudnionych, o wyżywieniu zakładowym, z wynalazczości pracowniczej, z przebiegu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz realizacji obowiązkowego dokształcania i doskonalenia pracowników, o wypadkach poza pracą o systematycznej ocenia płac - karta oceny za rok 1988), sygn. 36-44, 1975-1990. 4.Obrona cywilna: -plany zabezpieczenia zwierząt, paszy i roślin przed skażeniami, instrukcja zaciemniania i wygaszania oświetlenia w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, oraz zasad prowadzenia prac przygotowawczych, szczegółowe plany realizacji zadania w zakresie obronności państwa, zestawy zadań związane z podwyższeniem gotowości obronnej państwa w województwie wałbrzyskim i w Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie na rok 1987, sygn. 45-49, 1978-1989. 5.Planowanie: -program realizacji zadań VII Zjazdu PZPR w Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, program rozwoju Kombinatu na lata 1978-1981, 1981-1996 i kierunki działań do roku 1990, ramowy program budownictwa inwestycyjnego, adaptacji, remontów i estetyzacji wszystkich gospodarstw i zakładów Kombinatu, program wyjścia z deficytu w Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, program produkcji i wyniki finansowe w latach 1981-1982, 1983-1984, plany: społeczno-gospodarcze, produkcji i sprzedaży, zbytu, gospodarczo-finansowe (plany gospodarczo-finansowe Kombinatu i jednostek podległych na lata 1977-1978. 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981, 1981-1982), ramowy projekt planu gospodarczo-finansowego Kombinatu i jednostek podległych na lata 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987, 1988, 1989, 1990, sygn. 50-76, 1976-1990. 6.Księgowość: -bilanse przedsiębiorstwa za rok 1975-1990, orzeczenia z badania bilansu za rok 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1986, 1990, sygn. 77-99, 1976-1990[1991]. 7.Produkcja rolna: -sprawozdania z produkcji w gorzelniach, sprawozdawczość GUS z usług produkcyjnych świadczonych na rzecz rolnictwa, sprawozdawczość rzeczowa, roczne wyniki - sprawozdania rzeczowe, sprawozdawczość o stanie pogłowia zwierząt gospodarskich, sprawozdania o produkcji zwierzęcej, stanie pogłowia zwierząt gospodarskich i drobiu oraz zużycia pasz treściwych, o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów, zbiorach i plonach, wykaz gruntów użytkowanych przez PGR, sprawozdawczość z wykonania dostaw zakontraktowanych, sprawozdawczość z dostaw towarów na zaopatrzenie rynku przez przedsiębiorstwa produkcyjne, sprawozdawczość z dostaw złomu, sprawozdawczość z realizacji produkcji rybackiej, sprawozdawczość z produkcji pasz przemysłowych, sprawozdawwczość o liczbie drzew owocowych i krzewów jagodowych, sprawozdawczość ze stanu pogłowia zwierząt oraz ważniejszych elementów produkcji zwierzęcej, sprawozdawczość o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorów oraz o zbiorach i plonach, sprawozdawczość z zakupu oraz stanu zapasów nawozów sztucznych i wapniowych, w uspołecznionych gospodarstwach rolnych, sprawozdawczość o lasach państwowych nie będących pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, sprawozdawczość z powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami, sprawozdawczość z wykonania zadrzewień, sprawozdawczość - szacunek powierzchni i plonów roślin pastewnych według użytkowników, sprawozdawczość zespołu szacunkowego z pierwszej wiosennej oceny stanu upraw, sprawozdawczość wynikowego szacunku produkcji ogrodniczej gospodarstw uspołecznionych, sprawozdawczość z produkcji wyrobów przemysłowych przedsiębiorstwa nieprzemysłowego, sprawozdawczość o hodowli lasu i pozyskania drewna, sprawozdawczość o powierzchni leśnej, oceny realizacji zadań planowych, informacje dotyczące wykonania zadań produkcyjnych, sygn. 100-139, [1972]1975-1990. 8.Inwestycje i budownictwo: -sprawozdawczość ze stanu i wykorzystania ważniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, zużycia paliwa oraz stanu zatrudnienia pracowników z zakresu mechanizacji, sprawozdawczość ze stanu i ruchu środków trwałych przedsiębiorstw uspołecznionych, sprawozdawczość ze stanu wykorzystania i pracy taboru samochodowego gospodarczego, sprawozdawczość z działalności inwestycyjnej, sprawozdawczość ze stanu ewidencyjnego maszyn i urządzeń budowlanych, sprawozdawczość z realizacji inwestycji, sprawozdawczość z inwestycji przekazanych do eksploatacji, sprawozdawczość z finansowania inwestycji w organizacjach państwowych na rozrachunku gospodarczym, sprawozdawczość z przydziału mieszkań w zasobach własnych dokonywanych bezpośrednio przez zakłady pracy, sprawozdawczość o stanie zasobów mieszkaniowych w administracji zakładów pracy, sprawozdanie ze stanu silosów i konserwacji pasz, sprawozdawczość z wodociągów i kanalizacji zakładowej, sprawozdawczość o zasobach lokalowych, sprawozdawczość o przydziałach mieszkań, sprawozdawczość o remontach kapitalnych budynków i nowo doprowadzonych instalacjach, sygn. 140-156, 1975-1990. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku; w toku opracowania zespołu uszczegółowiono zakres chronologiczny działalności aktotwórcy: [1972]1975-1990[1991].

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy nota informacyjna

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2007-12-31
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+