Zobacz opis archiwalny

Zespół 830-0 - Akta miasta Dusznik
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 830-0

Tytuł

Akta miasta Dusznik

Data(y)

  • 1408 - 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne, luźne; dobry; Ogółem: 3415 [j.a.], 76.9 [m.b.] w tym opracowanych: 3386 [j.a.], 76.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2005 r., 1119, Nab., Nab. nr 1786, 2008 r, nab. nr 2197, 2014 r.; dawny numer zespołu - AP Wrocław, nr zespołu: 82/19; dopływ: Komenda Policji w Dusznikach Zdroju powiat Kłodzko, zespół przekazany przez AP Wrocław - dawny numer zespołu: 82/191; decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 27.11.2014 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1119; 2005-06-10; ; 1786; 2008-07-28; darowizna; 2197; 2014-12-18; dopływ; dawna nazwa zespołu: 82/191 - Komenda Policji w Dusznikach Zdroju powiat Kłodzko, akta włączono do zespołu nr 84/830 - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość


  • część opracowana: I.Akta miasta Dusznik 1.Wiadomości ogólne o mieście, przywileje, rada miejska, sprawy gospodarcze, sprawy obywatelskie, cechy, ewidencja akt archiwalnych, 1408-1492, sygn. 1-507, kroniki, historia miasta, przywileje, protokoły posiedzeń rady, kontrakty kupna-sprzedaży, długi miejskie, sprawy dotyczące młynów, rybołóstwa, zaświadczenia obywatelstwa, księgi wpisu do prawa miejskiego, sprawy cechowe, dawne repertoria i wykazy akt i dokumentów. 2.Sprawy finansowe i podatki, 1839-1945, sygn. 508-552, wykazy długów miejskich, sprawy podatkowe, gruntowy kataster podatkowy, preliminarze budżetowe, bilanse, plany gospodarcze. 3.Sprawy kościołów i szkół, 1668-1942, sygn. 553-679, budownictwo kościelne i szkolne, remonty, sprawy personalne kościołów i szkół, fundacje szkolne, deputacja szkolna, statystyka. 4.Sprawy wojskowe, 1778-1924, sygn. 680-744, organizacja pospolitego ruszenia, sprawy mobilizacyjne, wyposażenie wojska, rozmieszczenie jednostek wojskowych, budownictwo wojskowe, wiadomosci o przebiegu wojny niemiecko-francuskiej 1870-1871. 5.Sprawy gruntowe i leśne, 1831-1925, sygn. 745-855, pomiary i oszacowania gruntów i lasów, stawów (rybołóstwo), statystyka leśna, księgi kontroli drzewostanu w lasach miejskich, rejestr drzewa ściętego. 6.Budownictwo, 1830-1944, sygn. 856-977, budowa i naprawa dróg i mostów, ulic, budowa dróg wodnych i linii kolejowych, instalowanie urządzeń gazowych i sieci elektrycznej, wiercenie studni, sprawy osiedleńcze. 7.Ubezpieczenia przeciwpożarowe, 1837-1929, sygn. 978-1052, ordynek przeciwpożarowy, towarzystwa ubezpieczeniowe od ognia, sprzęt przeciwpozarowy, ochotnicza straż pożarna. 8.Opieka społeczna, 1817-1930, sygn. 1053-1249, fundacje opiekuńcze, legaty, szpitale, schroniska, statystyka biednych. 9.Sprawy mieszkaniowe, 1850-1919, sygn. 1250-1252, deputacja kwaterunkowa, kwaterunek. 10.Przemysł, rzemiosło, cechy ubezpieczenia, 1585-1924, sygn. 1253-1373, zakłady przemysłowe i rzemieślnicze różnych branż, cechy rzemieślnicze, korporacje kupieckie, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od wypadków. 11.Sprawy personalne, 1836-1927, sygn. 1374-1447, wybór i obsadzanie stanowiska burmistrza, angażowanie personelu urzędniczego i pomocniczego. 12.Sprawy ogólno-administracyjne, 1714-1944, sygn. 1448-1848, kancelaria miejska, biblioteka, archiwum, wybory do landtagu, wybory do reichstagu, wybory radnych miejskich, protokoły posiedzeń i uchwały rady i magistratu, uroczystości, sprawy socjalne, statystyka, spisy ludności, urządzenia miejskie (oswietlenie, wodociągi i kanalizacja, utrzymanie czystości), sprawy górnicze, targi i jarmarki. 13.Sprawy prawne, majątkowe, procesy miasta z obywatelami, 1560-1936, sygn. 1849-1933, kronika miasta Dusznik1560-1826, urbarz z roku 1750, sprawy graniczne, własność ziemska miasta, kataster, procesy miasta i obywateli. 14.Uzdrowisko, 1813-1939, sygn.1934-2490, organizacja zarządu uzdrowiska, sprawozdania z działalności, personel lekarski, pawilony i inne urządzenia lecznicze, źródła mineralne, listy kuracjuszy, apteka uzdrowiskowa, inwentarz urządzeń leczniczych i przedmiotów użytkowych, park zdrojowy, opłaty kuracyjne. 15.Akta gmin włączonych do miasta (gminy graniczna i Dolina), 1886-1937, sygn. 2491-2534, sprawy ogólne, administracyjne, policyjne, budowlane, oświatowe, opieka społeczna, sprawy finansowe i podatkowe (roczne manuały rachunkowe 1913-1936). 16.Aneks, 1394-1853, sygn. 2535-2565, materiały kronikarski, przywileje cechowe. II.Akta miasta Dusznik (dawniej: Komenda Policji w Dusznikach Zdroju powiat Kłodzko; wczesniejszy numer zespołu AP Wrocław - 82/191) 1.Sekcja I (1823-1945), sygn.: 1-682, zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa publicznego, policja targowa, sanitarna, weterynaryjna, budowlana, p-pożarowa, łowiecka, leśna, wydawanie paszportów, nadzór nad cudzoziemcami, osobami podejrzanymi, towarzystwami, doniesienia, nałożenia kar, 2.Sekcja II (1894-1924), sygn.: 683-687, doniesienia o nałożenie kar przez sądy, 3.Sekcja III (1862-1908), sygn.: 688-806, sprawy budowlane, 4.Sekcja IV (1915-1921), syg.: 807-809, zarządzenia o maksymalnych cenach na środki żywności, 5.Sekcja V (1843-1924), sygn.: 810-819, nadzór policji nad przedsiębiorstwami przemysłowymi, zarządzenia dotyczące cudzoziemców, 6.Sekcja VI (1892), sygn.: 820-821, sprawy procesowe policji (akta sekcji VII-XIV nie zachowały się). Dawniej samodzielny zespół aktowy przechowywany w AP Wrocław - nr zespołu 82/191: Komenda Policji w Dusznikach Zdroju, powiat Kłodzko (Polizeiverwaltung der Stadt Bad Reinerz), 821 j.a., 16,30 mb; ze względu na przynależność zespołową akt, decyzją Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2014 roku, akta przeniesione do AP Wrocław Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim i włączone do zespołu nr 84/830 (Akta miasta Dusznik) - nab. nr 2197, 2014 r.. -część nieopracowana: 29 j.a., 0,60 mb, 1862-1945, dokumentacja techniczna, Nab. Nr 1786, 2008 rok.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • łaciński
  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy rękopis ze wstępem do inwentarza spis roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-12-18
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+